ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนตำแหน่งจำแนกตามระดับ
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ยะลา จ.ยะลา
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
วันที่พิมพ์รายงาน 19 เม.ย. 2562  
Export Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทบริหาร ระดับต้น
ประเภทบริหาร ระดับสูง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
อำนวยการ/บริหาร
อำนวยการ/วิชาการ
รอพิจารณา
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
10 
14 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
11 
19 
30 
7. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
20 
37 
57 
8. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
9. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
10. 
นายช่างโยธา
11. 
นิติกร
12. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
13. 
นายแพทย์
32 
29 
72 
14. 
ทันตแพทย์
10 
25 
15. 
เภสัชกร
20 
32 
16. 
นักวิชาการสาธารณสุข
21 
112 
141 
17. 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
18. 
พยาบาลวิชาชีพ
292 
261 
559 
19. 
นักรังสีการแพทย์
20. 
นักเทคนิคการแพทย์
21. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
22. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23. 
บุคลากร
24. 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
26. 
พยาบาลเทคนิค
27. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
28. 
นักวิชาการควบคุมโรค
29. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
30. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
31. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
รวม
379 
437 
35 
152 
225 
27 
964