ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนตำแหน่งจำแนกตามการปฏิบัติงาน
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ยะลา จ.ยะลา
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน
วันที่พิมพ์รายงาน 19 เม.ย. 2562  
Export Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
ตรง จ.18
ไม่ตรง จ.18 ในหน่วยงาน
ไม่ตรง จ.18 นอกหน่วยงาน
ลาศึกษาต่อ/อบรมในประเทศ
ลาศึกษาต่อ/อบรมต่างประเทศ
ออกจากราชการชั่วคราว
มาช่วยราชการ
ไปช่วยราชการ
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
13 
14 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
29 
30 
7. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
43 
10 
57 
8. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
9. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
10. 
นายช่างโยธา
11. 
นิติกร
12. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
13. 
นายแพทย์
15 
20 
36 
72 
14. 
ทันตแพทย์
21 
25 
15. 
เภสัชกร
28 
32 
16. 
นักวิชาการสาธารณสุข
116 
19 
141 
17. 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
18. 
พยาบาลวิชาชีพ
523 
20 
559 
19. 
นักรังสีการแพทย์
20. 
นักเทคนิคการแพทย์
21. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
22. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23. 
บุคลากร
24. 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
26. 
พยาบาลเทคนิค
27. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
28. 
นักวิชาการควบคุมโรค
29. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
30. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
31. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
รวม
1,063 
116 
56 
10 
17 
1,262