ชื่อผู้ใช้งาน ::
ระดับสิทธิ ::
รายงาน
  About Us
Logout
กำหนดเงื่อนไขรายงาน || ข้าราชการ || ลูกจ้างประจำ

จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
ประเภท:: ข้าราชการ
หน่วยงาน
::   สสจ.ยะลา จ.ยะลา
จำแนกตาม
:: ตำแหน่งสายงาน

วันที่พิมพ์รายงาน 19 เม.ย. 2562
Export Print
ลำดับ
ตำแหน่งสายงาน
มีคนครอง
ว่างมีเงิน
ว่างไม่มีเงิน
รวม
1. 
เจ้าพนักงานธุรการ
14 
23 
2. 
เจ้าพนักงานพัสดุ
3. 
เจ้าพนักงานสถิติ
4. 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10 
5. 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 
6. 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
30 
35 
7. 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
57 
11 
68 
8. 
เจ้าหน้าที่พยาบาล
9. 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
10. 
นายช่างโยธา
11. 
นิติกร
12. 
นักวิชาการเงินและบัญชี
13. 
นายแพทย์
72 
114 
187 
14. 
ทันตแพทย์
25 
36 
61 
15. 
เภสัชกร
32 
20 
53 
16. 
นักวิชาการสาธารณสุข
142 
42 
184 
17. 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
18. 
พยาบาลวิชาชีพ
559 
108 
667 
19. 
นักรังสีการแพทย์
20. 
นักเทคนิคการแพทย์
21. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน
22. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23. 
บุคลากร
24. 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25. 
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
26. 
พยาบาลเทคนิค
27. 
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
28. 
นักวิชาการควบคุมโรค
29. 
ผู้ช่วยทันตแพทย์
30. 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข
31. 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
15 
16 
รวม
1,263 
2 
451 
1,716